Molissia Lansdown Wigington

Molissia Lansdown Wigington


MOLISSIA LANSDOWN
WIGINGTON
DEC. 1864  -  JULY 1932

Troy Cemetery in Troy, Johnston County, Oklahoma

Photograph taken by Paul F. Wigington