Zoroaster


Zoroaster


Raffaello Sanzio's School of Athens detail: Zoroaster holding a celestial sphere